Olahraga

Posted by admin

1.         PERATURAN AM

1.1.        Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut              undang-undang IAAF dan Persatuan Olahraga Amatur Brunei Darussalam (POAB).
1.2.        Sekiranya berlaku sebarang perselisihan dari segi pentafrsiranya/pengertiannya, maka              Undang-Undang dalam Bahasa Inggeris yang terkini akan diikuti.
1.3.        Kejadian diluar dugaan dan tidak dinyatakan dalam peraturan atau undang-undang berkenaan akan              diputuskan seperti berikut:
1.3.1      Sebarang kejadian akan diputuskan berasaskan kepada PERATURAN AM SUKAN
             
KEMENTERIAN-KEMENTERIAN 2009 dan PERSATUAN OLAHRAGAAMATUR BRUNEI              DARUSSALAM (POAB).
1.3.2.     Sebarang persoalan teknikal akan diputuskan berasas kepada Undang-Undang IAAF dan POAB.
1.3.3.     Sebarang keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal dan pertandingan Olahraga              SUKAN KEMENTERIAN-KEMENTERIAN 2009adalah muktamad.

2.         TARIKH PERTANDINGAN

             6hb hingga 13hb Mac 2010

 

3.         TEMPAT PERTANDINGAN

             Balapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas

 

4.         PENYERTAAN

4.1.        Kontinjen/Kementerian yang mengambil bahagian hendaklah menghantar borang penyertaan              kepada:

URUSETIA PESTA SUKAN KEMENTERIAN-KEMENTERIAN
SEMPENA HARI PERKHIDMATAN AWAM 2009.
Unit Penganjuran dan Penyertaan
Bahagian Sukan, Jabatan Belia dan Sukan,
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Spg. 336-17 Jalan Kebangsaan,
Bandar Seri Begawan BA1211, Negara Brunei Darussalam.
Tel: 2382911 atau 2381903/4/5 ext 1625
Fax: 2380869 atau 2380042
Email: rosfazilah@gmail.com

 

4.2.         Penyertaan Kontinjen adalah seperti berikut:-
             4.2.1.     Jabatan Perdana Menteri
             4.2.2.     Kementerian Kewangan
             4.2.3.     Kementerian Pertahanan
             4.2.4.     Kemenetrian Hal Ehwal Dalam Negeri
             4.2.5.     Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan
             4.2.6.     Kementerian Pendidikan
             4.2.7.     Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama
             4.2.8.     Kementerian Pembangunan
             4.2.9.     Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
             4.2.10.   Kementerian Kesihatan
             4.2.11.   Kementerian Hal Ehwal Ugama
             4.2.12.   Kementerian Perhubungan

4.3.        Setiap Pasukan yang mengambil bahagian akan mendaftarkan acara LELAKI dan WANITA sahaja              terdiri daripada:
              Acara Lelaki
             Pengurus Pasukan           -              1 Orang
             Jurulatih                         -              1 Orang
             Atlit                                -              21 Orang
             Jumlah                          -              23 Orang

             Acara Wanita
             Pengurus Pasukan           -              1 Orang
             Jurulatih                         -              1 Orang
             Atlit                                -              21 Orang
             Jumlah                          -              23 Orang

5.         KELAYAKAN PESERTA

5.1          Had/Umur peserta adalah mengikut kategori (sila rujuk borang pendaftaran).
5.2.         Pengurus Pasukan dan jurulatih pasukan tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan ini.


6.         MESYUARAT PENGURUS PASUKAN

6.1.        Mesyuarat Pengurus Pasukan akan diadakan satu (1) hari sebelum pertandingan pertama dimulakan.
6.2.        Pengurus-Pengurus Pasukan dikehendaki mengemukakan senarai nama akhir peserta semasa              mesyuarat pengurus pasukan.
6.3.        Senarai peserta yang disahkan semasa Mesyuarat Pengurus Pasukan adalah muktamad. Sebarang              permohonan pertukaran atau gantian peserta tidak dibenarkan.
6.4.       Taklimat Pengurus hanya akan dihadiri oleh Pengurus Pasukan sahaja.

 

7.         ACARA-ACARA

BIL

ACARA

KATEGORI

UMUR DAN JAWATAN

JANTINA

1

100M

UMUR TERBUKA

LELAKI

WANITA

2

100M

35 HINGGA 44 TAHUN

LELAKI

WANITA

3

100M

45 TAHUN KEATAS

LELAKI

WANITA

4

200M

TERBUKA

LELAKI

WANITA

5

400M

TERBUKA

LELAKI

WANITA

6

1500M

TERBUKA

LELAKI

WANITA

7

4X100M

2 ORANG UMUR TERBUKA, 35 HINGGA 44 SEORANG DAN 45 TAHUN KEATAS

LELAKI

WANITA

8

4X400M

TERBUKA

LELAKI

WANITA

9

LEMPAR LEMBING

TERBUKA

LELAKI

WANITA

10

LOMPAT JAUH

SUPER SCALE

LELAKI

WANITA

11

LOMPAT KIJANG

TERBUKA

LELAKI

WANITA

12

LOMPAT KIJANG

45 TAHUN KEATAS

LELAKI

WANITA

13

BUANG PELURU

TERBUKA

LELAKI

WANITA

14

BUANG PELURU

45 TAHUN KEATAS

LELAKI

WANITA

15

BUANG PELURU

SUPER SCALE

LELAKI

WANITA

 

8.         TATATERTIB DAN PENGANTUNGAN

8.1.         Acara Balapan
             Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Hakim Bilik Panggilan (call room judges) 30 minit              sebelum acara-acara mereka bermula.
8.2.         Acara Padang
             Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Hakim Bilik Panggilan (call room Judges) 45 minit              sebelum acara-acara bermula.

 

9.         PENGGANTIAN

9.1.        Bagi acara lari berganti-ganti, pengantian pelari hanya boleh dibuat dengan peserta yang telah              didaftarkan sahaja. Dengan itu semua nama peserta yang mengambil bahagian hendaklah              diserahkan kepada pegawai yang bertugas bersama-sama dengan borang penyertaan yang lengkap              diisikan yang disediakan oleh penganjur dan hendaklah diserahkan satu (1) jam sebelum acara              dijalankan.
9.2.        Mana-mana peserta yang diterima sebagai pengganti dibenarkan mengambil bahagian dalam              acara-acara yang didaftarkan oleh peserta yang menarik diri dan hendaklah dibuat oleh Pengurus              Pasukan semasa Mesyuarat Pengurus Pasukan.

 

10.       PEMBATALAN

10.1.      Semua peserta yang telah melayakan diri pusingan awal ke pusingan berikutnya, tidak dibenarkan              menarik diri daripada menyertai acara tersebut.
10.2.      Sekiranya berlaku, maka peserta berkenaan akan dibatalkan daripada pertandingan berikutnya              kecuali dengan kebenaran daripada Referi atau Doktor (jika kecederaan).

 

11.       ABJAD / NOMBOR PESERTA

11.1        Peserta tidak dibenarkan bertanding melainkan mereka memakai ABJAD atau NOMBOR yang              ditentukan dihadapan dan di belakang badan.

 

12.       PERALATAN

12.1.      Semua alat-alat pertandingan pada lazimnya akan disediakan oleh Jawatankuasa Teknikal dan              Penganjur.

 

13.       SARINGAN

13.1.       Pihak penganjur akan menyelaras semasa mesyuarat pengurus.

 

14.       PEMBAHAGIAN LORONG

14.1.      Pembahagian lorong akan ditentukan oleh Jawatankuasa Teknikal semasa pertandingan.

 

15.       PENGADIL/PEGAWAI PERTANDINGAN

15.1.      Semua Pegawai Teknikal yang bertauliah akan dilantik oleh Persatuan Olahraga Amatur Brunei              Darussalam untuk bertugas disepanjang Kejohanan ini.
15.2.      Keputusan Pegawai Teknikal dalam setiap acara-acara berlanggsung adalah mukatamad.

16.       BANTAHAN

16.1.      Semua pasukan boleh membuat bantahan melalui Pengurus Pasukan sahaja dengan mengisikan              borang disediakan. Bantahan hendaklah secara bertulis dan disertakan dengan Wang Cengkeram              sebanyak BND$200.00.
16.2.      Wang Cengkeram akan luput jika Pihak Jawatankuasa Bantahan mendapati bantahan yang              dikemukakan itu didapati tidak wajar.
16.3.      Setiap bantahan hendaklah dihadapkan kepada Pengurus Pertandingan dalam tempoh tiga puluh (30)              minit selepas keputusan rasmi diumumkan oleh Juruacara. Walau bagaimanapun semua prosedur              tatacara bantahan hendaklah mengikut yang digunakan oleh IAAF dan Persatuan Olahraga Amatur              Brunei Darussalam (POAB). Semua bantahan akan diputuskan oleh Jawatankuasa Bantahan.

 

17.       JAWATANKUASA BANTAHAN

17.1.      Perlantikkan Jawatankuasa Bantahan dan Prosedur tatacara mesyuarat adalah mengikut yang              digunakan oleh IAAF dan POAB Jawatankuasa.
17.2.      Penganjur berhak mendapatkan sebarang maklumat/bukti daripada mana-mana pihak berkaitan              perkara yang dibincangkan untuk membuat sesuatu keputusan.
17.3.      Semua keputusan yang dibuat oleh Juri Rayuan dan Pengurus Pasukan di kejohanan Olahraga Pesta              Sukan Kementerian-Kementerian Sempena Hari Perkhidmatan Awam 2009 adalah muktamad.

 

18.       HADIAH-HADIAH

18.1.       Hadiah Pingat-Pingat akan disediakan/diberikan seperti berikut:

ACARA

KATEGORI

PINGAT

UMOR DAN JAWATAN

JANTINA

EMAS

PERAK

GANGSA

100M

UMUR TERBUKA

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

100M

35 HINGGA 44 TAHUN

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

100M

45 TAHUN KEATAS

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

200M

TERBUKA

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

400M

TERBUKA

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

1500M

TERBUKA

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

4X100M

2 ORANG UMUR TERBUKA, 35 HINGGA 44 SEORANG DAN 45 TAHUN KEATAS

LELAKI

WANITA

2 (8)

2 (8)

2 (8)

4X400M

TERBUKA

LELAKI

WANITA

2 (8)

2 (8)

2 (8)

LEMPAR LEMBING

TERBUKA

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

LOMPAT JAUH

SUPER SCALE

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

LOMPAT KIJANG

TERBUKA

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

LOMPAT KIJANG

45 TAHUN KEATAS

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

BUANG PELURU

TERBUKA

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

BUANG PELURU

45  TAHUN KEATAS

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

BUANG PELURU

SUPER SCALE

LELAKI

WANITA

2 (2)

2 (2)

2 (2)

JUMLAH

30 (42)

30 (42)

30 (42)